Od 7 listopada 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego, w którym przewidziano dodatkowe obowiązki i uprawnienia kontrolowanych kierowców oraz organów kontrolujących.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone rozporządzeniem to:
1. Możliwy postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowemu (jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia działań kontrolnych).

2. Pojazd wytypowany przez kontrolującego do drogowej kontroli stanu technicznego podlega wstępnej lub szczegółowej kontroli technicznej. Kontrola ta obejmuje identyfikację pojazdu oraz technicznie co najmniej jednej pozycji z następujących obszarów:
a) układ hamulcowy; b) układ kierowniczy; c) widoczność; d) urządzenia oświetlenia i wyposażenia elektryczne; e) osie, koła, opony i zawieszenie; f) podwozie i elementy przymocowane do podwozia; g) inne wyposażenie, w tym tachograf i ogranicznik prędkości;
h) uciążliwości, w tym emisję spalin oraz wycieki paliwa lub oleju; i) warunki dodatkowe.

Badanie stanu technicznego pojazdu przeprowadza się z wykorzystaniem dostępnych technik i sprzętu. Badanie może także obejmować sprawdzenie, czy odpowiednie części i elementy pojazdu odpowiadają wymogom w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. W celu przeprowadzenia badania kontrolujący może korzystać z dodatkowego sprzętu, w szczególności podnośnika lub kanału przeglądowego.

Usterki stwierdzone podczas badania stanu technicznego dzieli się na trzy kategorie.
W przypadku stwierdzenia podczas kontroli technicznej usterek zaliczanych do więcej niż jednej kategorii, wynik badania pojazdu klasyfikuje się na podstawie najpoważniejszej z nich – informuje Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

Drogowa kontrola stanu technicznego może obejmować również kontrolę zabezpieczenia ładunku.
Na podstawie wyników wstępnej drogowej kontroli technicznej pojazdu użytkowego, kontrolujący decyduje, czy pojazd ten poddać szczegółowej kontroli technicznej. W przypadku poddania pojazdu użytkowego owej kontroli, wymaga się jego przejazdu do mobilnej stacji kontroli pojazdów lub wyznaczonego punktu przeprowadzenia kontroli drogowej.

3. Jeżeli podczas drogowej kontroli technicznej pojazdu użytkowego zostało ujawnionych wiele usterek poważnych lub niebezpiecznych, uzasadniających poddanie kontrolowanego pojazdu dodatkowemu badaniu obejmującemu zakres okresowego badania technicznego:
a) w stosunku do pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – organ kontroli ruchu drogowego występuje do starosty z wnioskiem o skierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne;
b) w stosunku do pojazdu niezarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej wyniki tej kontroli są przekazywane Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowemu.

4. Sprawdzenie zapisów tachografu analogowego kontrolujący potwierdza odciskiem pieczęci na odwrocie kontrolowanej, bieżącej wykresówki, odnotowaniem na niej godziny rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz dodatkowo daty i miejsca kontroli.
5. Zapisy zawarte w pamięciach: tachografu cyfrowego i karty kierowcy kontrolujący sprawdza poprzez włożenie karty kontrolowanej do tachografu cyfrowego, a następnie wyświetlanie i przeglądanie zapisów, ich wydruk lub pobranie przy użyciu nośnika informatycznego.
6. Jeżeli w celu fizycznej kontroli odpadów konieczne było zerwanie plomby (plomb), po zakończeniu kontroli i zezwoleniu na kontynuację jazdy, kontrolujący zakłada plombę zastępczą.

Z czynności zerwania plomby i założenia plomby zastępczej sporządza się protokół a oryginał otrzymuje kierowca. Do zerwania plomby celnej uprawniony jest wyłącznie funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej.
Od 1 stycznia 2020 r. Kontrolujący będzie dokonywał odczytu wskazań drogomierza pojazdu zatrzymanego do kontroli także wówczas, gdy nie poddaje tego pojazdu badaniu technicznemu. – Kontrolujący będzie mógł dokonywać odczytów wskazań drogomierza pojazdu holowanego lub przewożonego, jeżeli istnieje taka możliwość i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa osobistego. Dokonując odczytu wskazań drogomierza pojazdu niezarejestrowanego dokonuje się również ustaleń m.in. numeru VIN – mówi Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

Odczytane wskazania drogomierza oraz dane kontrolujący przekazywać będzie niezwłocznie do centralnej ewidencji pojazdów.